Финанси

Специалност: ФИНАНСИ

Професионално направление: 3.8.ИКОНОМИКА

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА

Продължителност на обучението: 1 години (2 семестъра, 600 часа)

За завършили професионални направления: 3.8.ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 3.6. ТУРИЗЪМ

Учебен план и учебни програми