В БСУ - първи занятия за студенти в дистанционна форма на обучение

В периода 23 – 27 октомври 2014 г. в Бургаския свободен университет бяха организирани и проведени първите присъствени занятия за дистанционна форма на обучение.

От академичната 2014/2015 г. Университетът предлага и магистърски програми в дистанционна форма на обучение.

Новата магистърска програма „Публични комуникации и социална психология“ е от каталога на магистърските програми на Центъра по хуманитарни науки и е част от реализацията на проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Тя е с продължителност на обучението 3 семестъра, с хорариум 600 ч. за завършилите професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. За завършилите друго професионално направление продължителността на обучение е 5 семестъра (2,5 години). 20% от предвидените в учебния план часове са предвидени да се провеждат в присъствена форма.

През първия семестър, студентите от дистанционната магистърска програма са включени в 5 курса на обучение: Интерактивни стратегически комуникации, Модели на социална компетентност, Комуникация и манипулация, Разбиране на медийните послания, Методи за изследване на публичните комуникации.

Обучението в магистърската програма формира компетентности, свързани с прилагане на комуникационни модели и стратегии за поддържане на висока медийна култура; за владеене на манипулативни комуникационни практики; за прилагане на съвременни методи при изследване на масовите комуникации; за разработване и управление на публични кампании, за лидерство чрез използване на различни модели на социална и емоционална компетентност; за управление на конфликти и кризисен пиар.

Първите отзиви на студентите са много положителни и са свързани с интересно структурираните и представени курсове, интерактивните учебни дейности, възможността за учене от разстояние, в удобно за тях време, възможността за онлайн консултиране с преподавателите в реално време чрез средствата на електронната платформа.

Това дава повод за в бъдеще да се планира разработването и приемането на нови магистърски програми в дистанционна форма на обучение.