В БСУ – Информационен ден за желаещите да се обучават в дистанционна форма на обучение

На 14.10.2014 г. в Бургаския свободен университет се проведе за четвърти пореден път Информационен ден по проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта  на информационния ден е да популяризира дейността на Университетския център за дистанционно обучение при БСУ по отношение на разработените магистърски програми в дистанционна форма на обучение и курсовете за

По време на презентацията, ръководителят на проекта – доц. Мария Алексиева подчерта, че УЦДО при БСУ предлага дистанционно обучение за всички, които желаят да осъвременят и повишат своите професионални компетенции или да придобият нови, да получат нова професионална квалификация, да овладеят нови знания и умения.

Посочиха се и основните предимства на дистанционното обучение:

  • учене в удобно за обучаемите време;
  • достъп до учебния курс от всяко кътче на света и на всяко възможно място - вкъщи, в превозни средства, сред природата;
  • икономия на време, разходи за пътуване, настаняване и мн.др.

Представени бяха и четирите нови магистърски програми Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публично-частни партньорства и проекти, Публични комуникации и социална психология.

През новата 2014/2015 година в БСУ стартира магистърската програма „Публични комуникации и социална психология“, която е от каталога на магистърските програми на Центъра по хуманитарни науки. Тя е с продължителност на обучението 3 семестъра за завършилите професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. За завършилите друго професионално направление продължителността на обучение е 5 семестъра (2,5 години). Обучението в магистърската програма формира компетентности, свързани с прилагане на комуникационни модели и стратегии за поддържане на висока медийна култура; за владеене на манипулативни комуникационни практики; за прилагане на съвременни методи при изследване на масовите комуникации; за разработване и управление на публични кампании, за лидерство чрез използване на различни модели на социална и емоционална компетентност; за управление на конфликти и кризисен пиар.

Вече са реализирани и първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт, Поведенческа (бихевиористична) икономика, Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение.

Университетският център за дистанционно обучение при БСУ има разработени над 20 курса за всички, които искат да осъвременят и повишат своите професионални компетенции или да придобият нови, да получат нова професионална квалификация, да овладеят нови знания и умения в областта на: мениджърската реторика, водене на дискусии, преговори и общуване с персонала; планиране и управление на кариерата; инструменти за ефективен офис мениджмънт; разработване на бази от данни; умения за управление на промяната; делова кореспонденция на английски език (Business Correspondence in English; развитие на умения за онлайн преподаване и обучение; свободни за употреба компютърни програми и интернет приложения в преподаването и обучението; стратегически комуникации в публичния сектор; копирайтинг – създаване на рекламни и PR текстове; стратегическо поведение и теория на игрите; фалшификати на основните чуждестранни валути; валутни операции и сделки на организирания борсов и извънборсов пазар; електротехника и електроника; поведенческа (бихевиористична) икономика; обучение по математика в 3D среда; първи стъпки в анализа на данни; изготвяне и ползване на финансови отчети с общо предназначение. Завършилите краткосрочните квалификационни курсове получават Удостоверение за допълнително обучение.

Всички, които предпочетат дистанционна форма на обучение ще се убедят в полезността, ефективността и увлекателния характер на учебния процес, защото имат достъп до:

  • интересно поднесен материал, с много практически задания и упражнения за самостоятелна подготовка. По-любознателните могат да се запознаят с допълнителни материали, които не са задължителни по принцип.
  • учебна платформа, която е  лесна за работа.
  • виртуална класна стая за провеждане на консултации с преподаватели в реално време! В нея ще се провеждат занятия и консултации в реално време.
  • монитора на преподавателя, за да следят, кое как се прави /особено полезно за дигиталните модули като работа с компютър, счетоводство с програмен продукт, управление на съдържанието на уеб сайт, и други/

В допълнение на интерактивните обучения, обучаемите имат и възможност за чат с всички свои колеги, за да споделят опит и знания, както и достъп до специализираните ни форуми. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.