За първа година дистанционно обучение в БСУ

В навечерието на откриването на новата академична година и следвайки философията за новата идея в образованието, в Бургаския свободен университет за първа година стартира магистърска програма в дистанционна форма на обучение.

Новата магистърска програма „Публични комуникации и социална психология“ е от каталога на магистърските програми на Центъра по хуманитарни науки и е част от реализацията на проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя е с продължителност на обучението 3 семестъра, с хорариум 600 ч. за завършилите професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. За завършилите друго професионално направление продължителността на обучение е 5 семестъра (2,5 години). Обучението в магистърската програма формира компетентности, свързани с прилагане на комуникационни модели и стратегии за поддържане на висока медийна култура; за владеене на манипулативни комуникационни практики; за прилагане на съвременни методи при изследване на масовите комуникации; за разработване и управление на публични кампании, за лидерство чрез използване на различни модели на социална и емоционална компетентност; за управление на конфликти и кризисен пиар.

За целите на дистанционното обучение в Университета функционира Университетски център за дистанционно обучение и цялостна система за дистанционно обучение, базирана на средата Moodle.  В платформата изцяло са разработени и ситуирани дистанционните курсове по учебния план на магистърската програма.

Функционира и УЕБ-сайта на Центъра  http://ucdo.bfu.bg,  чрез който настоящи и бъдещи студенти и ползватели на услугите на Центъра ще имат възможност да се информират както за дейностите на студентите, така и за курсовете за допълнително обучение в дистанционна форма.

Вече са реализирани първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт, Поведенческа (бихевиористична) икономика, Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение.

Университетският център за дистанционно обучение при БСУ има разработени над 20 курса за всички, които искат да осъвременят и повишат своите професионални компетенции или да придобият нови, да получат нова професионална квалификация, да овладеят нови знания и умения в областта на: мениджърската реторика, водене на дискусии, преговори и общуване с персонала; планиране и управление на кариерата; инструменти за ефективен офис мениджмънт; разработване на бази от данни; умения за управление на промяната; делова кореспонденция на английски език (Business Correspondence in English; развитие на умения за онлайн преподаване и обучение; свободни за употреба компютърни програми и интернет приложения в преподаването и обучението; стратегически комуникации в публичния сектор; копирайтинг – създаване на рекламни и PR текстове; стратегическо поведение и теория на игрите; фалшификати на основните чуждестранни валути; валутни операции и сделки на организирания борсов и извънборсов пазар; електротехника и електроника; поведенческа (бихевиористична) икономика; обучение по математика в 3D среда; първи стъпки в анализа на данни; изготвяне и ползване на финансови отчети с общо предназначение. Завършилите краткосрочните квалификационни курсове получават Удостоверение за допълнително обучение.

Процесът на дистанционно обучение е осигурен методически, административно и информационно, включително чрез виртуална библиотека, електронно хранилище, виртуална лаборатория, виртуална учебна зала, учебни компоненти, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма.