Екип

Екип за управление

Ръководител на проекта:   доц. д-р Мария Алексиева

Координатор на проекта: доц. д-р Веселина Жечева

Координатор за връзка между екипите по проекта: проф. дпн Галя Христозова

Счетоводител на проекта: Светлана Гочева Скендерска

Технически сътрудник: ст. преп. Йорданка Николова

Експертен екип

за разработване на нормативната база на ЦДОУ

проф. дпн Галя Христозова

доц. д-р Милен Балтов

Дарина Димитрова

за разработване на програми и курсове за обучение и мултимедийни методически помагала

проф. д-р Даниела Орозова

доц. д-р Веселина Жечева

гл. ас. д-р Димитър Минчев

ас. Владимир Германов

ст. преп. Николай Николов

за програмно-техническо обезпечаване работата на ЦДОУ

гл. ас. д-р Димитър Минчев

Елка Мавродиева

Емил Ганчев

Даринка Неделчева

Теодор Алексов