Дистанционно обучение и магистратури в БСУ

Публично-частни партньорства и проекти, Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публични комуникации и социална психология ще може да се изучават и дистанционно през новата академична година в Бургаския свободен университет. Продължителността на четирите магистърски програми в дистанционната форма на обучение е година и половина – три семестъра.

Новите магистърски програми са част от реализацията на проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За целта в Университета вече е въведена цялостна система за дистанционно обучение, базирана на средата Moodle.  Функционира и УЕБ-сайта на Центъра http://ucdo.bfu.bg чрез който ще бъдат извършвани по-голямата част от дейностите на студентите и университета.

Процесът на дистанционно обучение ще бъде осигурен методически, административно и информационно, включително чрез виртуална библиотека, електронно хранилище, виртуална лаборатория, виртуална учебна зала, учебни компоненти, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма.

Професионално направление при магистратурата по Бизнес информационни технологии е Информатика и компютърни науки, а професионална квалификация е магистър по бизнес информационни технологии. Продължителността на обучението е 3 семестъра с хорариум  300 ч. Необходимо е кандидатите да са завършили степен бакалавър по  Информатика и компютърни науки; Технически науки; Администрация и управление или Икономика.

По специалността Международни икономически отношения професионалното направление е Икономика, професионалната квалификация е магистър по икономика. Продължителността на обучението е 3 семестъра, с хорариум 180 часа. Кандидатите трябва да са завършили Икономика; Администрация и Управление или Туризъм.

Професионално направление при магистратурата Публични комуникации и социална психология е обществени комуникации и информационни науки, а професионална квалификация е магистър по публични комуникации и социална психология. Продължителността на обучението е 3 семестъра, с хорариум 300 ч. за завършилите Обществени комуникации и информационни науки.

По програмата Публично-частни партньорства и проекти професионалното  направление е Администрация и Управление, а професионална квалификация е магистър по администрация и управление. Продължителността на обучението е 3 семестъра, 300 часа. Магистратурата е за кандидати, завършили професионални направления Право; Икономика; Архитектура Стоителство и Геодезия; Администрация и управление или Туризъм.

    Освен новите магистърски програми изграденият Университетски център за дистанционно обучение към БСУ ще предложи и 20 курса за външни потребители. Курсовете са пряко насочени към усъвършенстване на професионални умения и усвояване на нови знания, развитие и квалификация на служители на фирми и организации и към повишаване на квалификацията на безработни.

Проведени са два семинара по проблемите на дистанционното обучение с преподаватели, екипа на проекта, представители от учебен отдел.

Преподавателите в Университета, които изготвят електронните курсове за бакалавърски и магистърски програми, вече са актуализирали учебното съдържание и представиха по един електронен курс като обосноваха логиката на необходимите ресурси и дейности.

Дистанционното обучение цели да разшири без граници географския параметър на обучаваните в БСУ студенти.