Втори семинар по проблеми на дистанционното обучение в БСУ

На 15.01.2014 г. в Бургаския свободен университет се проведе работен семинар по проект № BG051PO001-4.3.04-003 «Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

На семинара присъстваха представители на ръководството на университета, членове на екипа на проекта, представители на всяко от структурните звена на Университета (Декани, зам. декани, представители от учебен отдел, отдел „Информационно осигуряване“).

Работната програма на семинара включва презентации, свързани с мониторинг на разработените електронни курсове за дисциплини в бакалавърски програми и презентации на електронни курсове от преподаватели.

Екипът по мониторинг представи резултати от направените наблюдения по структурни звена въз основа на разработен инструментариум.

Всички преподаватели в Университета, които в продължение на месец актуализираха учебното съдържание в електронните курсове за бакалавърски и магистърски програми, представиха по един електронен курс и обосноваха логиката на представените ресурси и дейности.

Втората част на семинара имаше дискусионен характер, свързан с разработване на електронно учебно съдържание за дистанционни курсове на обучение.  Като най-важни за успешното изпълнение на проектните дейности, свързани с разработване на дистанционни курсове за магистърските програми в Университета и курсовете за външни потребители бяха посочени аспекти, свързани с:

  • оформяне дизайна на електронния, респ. дистанционния курс;
  • структурата на курса за обучение в системата за управление на обучение;
  • електронното съдържание, включващо: учебни ресурси и дейности в отделните курсове (стигна се до заключението, че трябва да се използват всички предимства предлагани от електронното дистанционно обучение (мултимедийни ресурси, интерактивни упражнения и тестове, колаборативна работа по проблемни ситуации, чат сесии, дискусионни онлайн форуми).

Акцентира се и върху дейностите, които осигуряват възможност за достъп до портал за административни услуги на обучаемите; внедряване на приложение за електронни тестове; създаване на виртуална лаборатория и обогатяване на съдържанието на виртуалната библиотека и електронното хранилище.