Публично-частни партньорства и проекти

Специалност: ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА И ПРОЕКТИ

Професионално направление: 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА

Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 300 часа)

За завършили професионални направления: 3.6. ПРАВО, 3.8.ИКОНОМИКА, 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 3.9. ТУРИЗЪМ

Учебен план и учебни програми