Международни икономически отношения

Специалност: МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Професионално направление: 3.8.ИКОНОМИКА

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА

Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА

Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 180 часа)

За завършили професионални направления: 3.8.ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 3.6. ТУРИЗЪМ

Учебен план и учебни програми