Публични комуникации и социална психология

Специалност: ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОТИЯ

Професионално направление: 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА

Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 300 ч.)

За завършили професионално направление: 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Учебен план и учебни програми