Бизнес информационни технологии

Специалност: БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Професионално направление: 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА

Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 300ч)

За завършили степен Бакалавър по: 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2, 5.3., 5.13 Технически науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика

Учебен план и учебни програми