Семинар по проблеми на дистанционното обучение в БСУ

На 25.09.2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе работен семинар по проект № BG051PO001-4.3.04-003 «Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

На семинара присъстваха представители на ръководството на университета, членове на екипа на проекта, представители на всяко от структурните звена на Университета (Декани, представители от учебен отдел, отдел „Информационно осигуряване“, финансово-счетоводен отдел).

Работната програма на семинара включва няколко презентации:

  • направеното до момента по отношение на функционирането на УЦДО при БСУ;
  • стратегия за дейността на УЦДО при БСУ;
  • резултати от ефективността на проведените обучения;
  • виртуална библиотека и електронно хранилище.

Презентациите бяха представени от експерти по проекта, ангажирани с прякото изпълнение на дейностите.

Втората част на семинара имаше дискусионен характер, свързан с предстоящите за изпълнение дейности.

Като най-важни за успешното изпълнение на проекта бяха посочени дейностите, свързани с:

  • финализиране на работата по подготовка на учебната документация (учебни планове, учебни програми и съпътстващите ги ръководства за студента и за преподавателя) за магистърски програми в дистанционна форма на обучение;
  • разработване на курсове по магистърски програми за електронни форми на дистанционно обучение, като при изработването на съдържанието и учебните дейности в отделните курсове, ще бъдат използвани всички предимства предлагани от електронното дистанционно обучение (мултимедийни ресурси, интерактивни упражнения и тестове, колаборативна работа по проблемни ситуации);
  • разработването на програми за външни потребители;
  • създаване на курсове за дистанционно обучение за външни потребители.

С не по-малка степен на важност са и дейностите, които осигуряват възможност за достъп до портал, предоставящ административни услуги на обучаемите; разработване, тестване и внедряване на приложение за електронни тестове; създаване на виртуална лаборатория; виртуална общност за обмен на идеи, новости и ноу-хау в съответната предметна област между студенти, специалисти и външни потребители и информационните дни, които да запознаят детайлно представители на бизнеса, както и всички заинтересовани страни с възможностите за усъвършенстване на професионалните умения, усвояването на нови знания и компетентности, без продължително откъсване от работа, които са важна предпоставка за успешна реализация на пазара на труда и повишаване качеството на живот.