Нормативни документи

1. Правилник за дейността на университетския център за дистанционно обучение в БСУ

2. Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в БСУ

3. Правилник за провеждане на дистанционно обучение в БСУ

4. Указания за структура и съдържание на учебно-методически комплекс в ДФО

5. Указания за съставяне на учебни материали за нуждите на дистанционното обучение