Мисия

Мисията ни е да предоставяме на нашите настоящи и бъдещи студенти, и външни потребители качествено образование във виртуална учебна среда, съобразено с пазара на труда, като:

- подготвяме експерти и преподаватели, които умеят да разработват електронни курсове за дистанционно обучение, прилагат електронни методи на обучение и създават условия за цялостно прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити.

- осигуряваме възможности за самостоятелно планиране и разработване на гъвкави учебни пътеки, които да бъдат съобразени с образователните потребности на обучавания и могат да се използват за: квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация на специалисти във важни за икономиката сфери, в които има недостиг на специалисти; за обучение на хора в неравностойно положение; за преквалификация на безработни, специалисти с висше образование и др.

- обезпечаваме методически работата на центъра с електронни и мултимедийни помагала, електронни модули и курсове за електронни форми на дистанционно обучение.

- разработваме и апробираме магистърски програми за дистанционно обучение.

- включваме студенти в различни електронни форми на дистанционно обучение, съобразени с образователните им потребности и осигуряващи възможност за допълнителна квалификация.

- разработваме курсове за дистанционно обучение за учене през целия живот, които осигуряват възможност за усъвършенстване на професионалните умения и усвояването на нови знания, които са важна предпоставка за успешна реализация на пазара на труда и повишаване качеството на живот.

- създадем и обогатяваме електронно хранилище за стандартизирани учебни компоненти; система за управление на обучението и вътрешноуниверситетска система за мониторинг на разработените програми и курсове за електронни форми на дистанционно обучение.