В БСУ стартира квалификационна програма за обучение на преподаватели за разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение

Сред образователните среди на международно равнище се отделя особено внимание за развиване на идеите за осигуряване „образование за всички”. В частност това се отнася в предоставянето на възможност на различни групи за по-ефективно влизане в контакт с лица и социални групи, за които обикновените средства за образование не носят удовлетворение.

Цел на дистанционното обучение е задоволяването на такива потребности.

Във връзка с това в Бургаския свободен университет започна реализиране на квалификационна програма, като обучението има за цел да информира и подготви преподавателите в БСУ за работа с технологии, методи и средства за разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение.

Обучението стартира на 21.03.2013 и се провежда в три модула:

Модул 1: Въведение в методите и средствата на ДО. То ще включва развитие, специфика, стандарти на ДО, среди за електронно обучение, базови знания и умения за работа с платформата Moodle от позиция на студент и преподавател, настройване на курсове в Moodle, добавяне на ресурси и използване на средствата за синхронна и асинхронна комуникация в Moodle.

Модул 2: Работа с методите и средствата на ДО за преподаватели, притежаващи известен опит. Това обучение ще включва планиране и прилагане на интерактивни учебни дейности в Moodle, работа с разнообразни електронни тестове в Moodle и чрез програмата HotPotatoes, разширено търсене на различни типове документи, бази данни с научно-техническа документация, онлайн споделяне на информация, създаване на видеоклип, както и споделянето и интегрирането му в електронен курс или интерактивно упражнение.

Модул 3: Обучение за напреднали, което ще съдържа използване на виртуални библиотеки и електронни хранилища, работа със системи за управление на знания и тяхното приложение в обучението, разработване на Podcast материали, реализиране на проектно-базирано дистанционно обучение, разработване на видеолекции и видео семинари.

Акценти в обучението са практическата работа по използването на инструментите на платформата Мудъл, създаване на интерактивни дейности с подходящ софтуер, използване на проблемни ситуации в обучението, създаване и тестване на обучителен модул, възможност за непрекъснато споделяне на опит и дискусия по темите на обучението.

Независимо, че дистанционното обучение е предпочитано от студенти от магистърска степен или от докторанти, то много често се използва и за нуждите на продължаващото обучение. В този смисъл то е подходящо и за потребностите на възрастни, които поради социални, икономически или образователни причини са пропуснали възможностите на редовното обучение. В тази група са и тези, които искат да опреснят или да надградят познанията си, обучават се за собствено удовлетворение или от някакъв личен интерес.

В съответствие с приоритета на БСУ за непрекъснато повишаване качеството на обучението чрез прилагане на информационните и комуникационни технологии се планира след приключване на квалификацията за преподавателите да се разработят курсове за магистърски програми във всяко от структурните звена на Университета и дистанционни курсове за продължаващо обучение.