Ценности

Заинтересованост от организацията на виртуална среда за учене,  която дава стимул за включване във всички дейности и изучаване на всички дисциплини от учебния план.

Общуване е ключово понятие за организация на виртуална среда за учене и преподаване на знания, умения и ключови компетентности.

Виртуална общност от учещи се помага на студентите и преподавателите да си изградят понятията за различни връзки, взаимовръзки, отношения, релации, случващи се във виртуалното пространство и в живота, и играе важен момент в организация на средата за учене.

 Свързаност на нещата в организацията на виртуалната среда за учене е способността тя да се свързва с опита, който обучаемите имат от професионалната си реализация до момента и от личния  си живот. Това помага на обучаемите да „проправят пътека” към нови концепции от вече известното и да получават реална представа за онова, което ги очаква в бъдеще.

Общество - изграждането на общество изисква време и внимание. Всяка виртуална аудитория е едно потенциално общество от учещи се, в което демонстрирането на толерантност и уважение е от особено голямо значение и стойност. Използването на образователните ресурси и другите начини на общуване (чат, форум …) е средството, чрез което членовете на обществото участват, разглеждат въпроси, решават проблеми и изучават нови идеи. Съвместната работа върху определени дейности, които имат за основа интересите на групата, установява връзки между отделните членове на общността, докато всеки член изгражда нови знания. Една добре организирана виртуална среда за учене се основава на идеята, че всеки има нужда да принадлежи към обществото и да се чувства полезен за останалите.

Заинтересоваността, общуването, правенето на връзки и изграждането на общество от учещи се, създават предпоставката, върху която обучаемите формират и развиват своите знания, умения и компетенции.