Стартира пилотен информационен сайт на УЦДО

Стартира пилотен информационен сайт на Университетски център за дистанционно обучение на Бургаски свободен университет по проект "РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", финансиран по схема BG051РО001-4.3.04 на Европейският социален фонд.