Специалност: МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Професионално направление: 3.8.ИКОНОМИКА
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА
Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА
Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 180 часа)
За завършили професионални направления 3.8.ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 3.6. ТУРИЗЪМ