Специалност: ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА И ПРОЕКТИ
Професионално направление: 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Форма на обучение: ДИСТАНЦИОННА
Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 300 часа)
За завършили професионални направления: 3.8.ИКОНОМИКА, 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, 3.6. ТУРИЗЪМ