Професионално направление: 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра, 300 ч.) за завършили професионално направление 3.5.